Właściwości kursów elektronicznych, dynamiczne scenariusze

Pod nazwą „e-kurs” należy rozumieć użytkowy program komputerowy, zaprojektowany przez nauczyciela, trenera, wykładowcę lub eksperta i opracowany przy konsultacji dydaktyka lub przynajmniej w myśl pewnych zasad dydaktyki. Celem działania tego programu może być m.in.:

  • szkolenie z danego zakresu wiedzy;
  • utrwalanie pewnych umiejętności;
  • testowanie zdobytej wiedzy;
  • lub łącznie kilka, bądź wszystkie te możliwości.

Dobrze opracowany kurs to program, który w pewnym stopniu zastąpić ma szkolonemu kontakt osobisty z grupą jego twórców (nauczycieli, ekspertów).

Każdy taki kurs składa się z następujących elementów:

  • jednostki szkoleniowe – zwane też ekranami lub lekcjami, które przenoszą właściwą informację i z którymi wiązać można tekst, grafikę i pliki audiowizualne. Jednostki te są uporządkowane w drzewiastą hierarchiczną strukturę zwaną drzewem szkolenia;
  • scenariusz – czyli zasady, według których uczestnik szkolenia będzie poruszał się pomiędzy jednostkami realizując plan wykładu nauczyciela;
  • testy – służące do sprawdzenia wiedzy szkolonego, zawierające odpowiednie typy pytań, z zaplanowaną strategią ich zadawania i przemyślanym sposobem ich oceny.
Scenariusz - precyzyjny opis planowanego przebiegu nauczania i testowania czyli m.in. zapis strategii dydaktycznej, którą planuje zrealizować twórca e-kursu.
Scenariusz dynamiczny - scenariusz, który definiuje e-kurs dostosowujący swój przebieg prezentacji wiedzy i testowania do zachowań szkolonego, osiągniętego przez niego poziomu wiedzy, sposobu jej przyswajania i wreszcie jego preferencji. Szkolenia, które powstają w oparciu o dynamiczne scenariusze nazywane są często adaptowalnymi.

W środowisku TeleEdu można realizować inteligentne szkolenia i testy. Elementem takiego inteligentnego szkolenia jest badanie profilu psychologicznego i merytorycznego kursanta oraz dobieranie do tego profilu najlepszej metody kształcenia stosując przy tym różne techniki sztucznej inteligencji.

TeleEdu Editor 2.0 oferuje rodzaj języka programowania wysokiego poziomu, w którym strukturę danych stanowią jednostki szkoleniowe, testy, pytania, odpowiedzi i komentarze, natomiast procedurami są reguły akcji, które w oparciu o globalną ocenę dotychczasowych działań kursanta prowadzą do wyboru dalszej właściwej ścieżki edukacyjnej. Posługując się tym językiem, twórcy kursu tworzą drzewiastą strukturę powiązanych ze sobą różnorodnych jednostek szkoleniowych i wpisują w nią swoją strategię edukacyjną. Powstaje w ten sposób kurs uniwersalny, który dostosowuje swój przebieg do profilu i działań każdego kursanta. Tak opracowane szkolenia symulują nauczanie indywidualne (np. typu korepetycje), testy z kolei symulują indywidualne egzaminy ustne.

Odpowiednie ustawienie parametrów, zmiennych i algorytmów pozwala na stworzenie inteligentnego e-kursu, którego przebieg dopasowuje się do początkowej wiedzy ucznia, jego wyborów, preferencji, a także stopnia opanowania przez niego materiału lub też do stopnia jego postępów w e-kursie, prezentując kursantowi jednostki szkoleniowe i/lub testy najlepiej dostosowane do aktualnego stanu wiedzy.

Szablony kursów

Przy braku doświadczenia w tworzeniu kursów, szczególnie korzystających z dynamicznych scenariuszy, można skorzystać z kilku gotowych szablonów dynamicznych kursów. Ogranicza to wtedy pracę jedynie do stworzenia treści lekcji. Do dyspozycji są następujące szablony:

  • Nauka do skutku – według tego szablonu można zrealizować szkolenie składające się z wielu podobnych lekcji. Każda lekcja zawierać może kilka lub więcej tematów. Lekcja kończy się testem sprawdzającym przyswojone w niej wiadomości. Kursant jest "prowadzony za rękę" tzn. może tylko przemieszczać się w kursie naciskając przyciski "Poprzedni" i "Następny". Pozytywny wynik testu powoduje przejście do kolejnej lekcji, a negatywny wynik powoduje powtórzenie danej lekcji. Lekcja, której test został zaliczony staje się niedostępna. Tak, więc, aby zakończyć szkolenie jego użytkownik musi pomyślnie zaliczyć testy wszystkich kolejnych lekcji.
  • Nauka kolejnych działów – według tego szablonu można zrealizować szkolenie składające się z kilku podobnych działów. Każdy następny dział staje się dostępny na drzewie dopiero po ukończeniu bieżącego działu. Każdy dział zawierać może kilka szkoleń. W ramach działu można tylko myszką wybierać dowolne szkolenia (lub opcja z dodaniem jeszcze przycisków). Aby ukończyć dział trzeba ukończyć, co najmniej 50% szkoleń. Do ukończenia szkolenia wystarczy ukończyć (zdać lub nie) związany z nim test.