Ćwiczenia i testy

TeleEdu Editor 2.0 wyposażony jest w wiele zróżnicowanych, wbudowanych narzędzi edycyjnych, takich jak HTML’owy edytor treści i kilka edytorów pytań. Posiada również możliwość łączenia w jedno kilku typów pytań. Daje on możliwość wieloaspektowej oceny pytań, a także stopniowania wartości pytań poprzez przyporządkowanie im określonej wagi.

Kreator strategii testowania

TeleEdu Editor 2.0 oferuje tworzenie egzaminów za pomocą kreatora, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez ten proces. W kolejnych krokach podejmowane są decyzje o ilości pul pytań, a także o ilości pytań w każdej puli i sposobie zadawania kolejnych pytań – losowo lub sekwencyjnie.

Moduł wykonawczy zapewnia dostosowywanie się scenariusza kursu do akcji i wyborów dokonanych przez uczącego się w trakcie trwania kursu, do poziomu wiedzy szkolonego, zarówno początkowej, jak i osiągniętej w trakcie wykonywania kursu oraz do wyników testów (każda odpowiedź może być oceniana w kilku aspektach, a każdy test może zliczać punkty przy użyciu innych algorytmów. Przedstawiona adaptacyjność kursu wspiera cele dydaktyczne nauczyciela i umożliwia indywidualizację nauczania.

Dostępne typy pytań

  • Jednokrotny wybór - najpopularniejsze pytanie składające się z listy opcji, z których można wybrać tylko jedną;
  • Wielokrotny wybór - równie popularne pytanie składające się z listy opcji, z których można wybrać zero lub więcej odpowiedzi;
  • Pole tekstowe lub liczbowe do uzupełnienia - puste pole, w które zdający test musi wpisać odpowiedź. Odpowiedź ta może być następnie weryfikowana zgodnie z zadanym wzorcem lub pod kątem zawierania zadanych słów kluczowych;
  • HotSpot (wskazanie elementu na obrazie) - pytanie zmuszające odpowiadającego do zaznaczenia pewnych punktów na prezentowanym rysunku. Odpowiedź może być oceniana zarówno względem tego, czy zdający wskazał zadany element, jak i względem tego, czy zadanego elementu nie zaznaczył. Elementów do wskazania na jednym obrazku może być dowolna liczba;
  • Pytanie otwarte - pisemna odpowiedź zdającego (np. krótkie wypracowanie lub przekazania własnymi słowami wyuczonej wcześniej treści.) Ocena pisemnej odpowiedzi ucznia nie jest automatyczna, ewaluacji dokonuje nauczyciel;
  • Drag&Drop (przeciągnij i upuść) - pytanie graficzne wymagające przesunięcia obrazu na zadane miejsce. Może być wykorzystany np. do tworzenia krzyżówek, puzzli, wyszukiwania różnic między obrazami (np. wskaż, który element nie pasuje do pozostałych). Do galerii obiektów do przesuwania można dodać dowolnie wiele obrazów, tak samo jak można zdefiniować dowolnie dużo celów przesuwania. Liczba ta nie musi być identyczna (może być więcej obiektów niż celów).

Wszystkie pytania mogą być stosowane w dowolnych kombinacjach, również na jednym ekranie.