Usługi badawcze zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

Zakład Systemów Informacyjnych zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do wspólnej realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). W szczególności zachęcamy do współpracy w ramach konkursów ogłaszanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na przykład w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, oraz konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oferujemy prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w następujących obszarach wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje:

Inteligentne Technologie Kreacyjne

 • Technologie i rozwiązania wspomagające nowatorskie formy upowszechniania treści wśród różnych grup społecznych.
 • Tworzenie nowatorskich kanałów dystrybucji treści dedykowanych różnym grupom społecznym (także grupom wykluczonym zdrowotnie, ekonomicznie, geograficznie, społecznie) w tym: inteligentne strumieniowanie treści, dostarczanie treści w czasie rzeczywistym.
 • Tworzenie platform i funkcjonalności dla wieloosobowego lub interaktywnego udziału użytkowników w przekazach treści, przy użyciu różnych kanałów dystrybucji.
 • Opracowanie platform związanych z mobilnym oraz sieciowym przekazem treści.
 • Opracowanie nowatorskich metod lub modeli wspomagających, optymalizujących, kontrolujących procesy wytwarzania i rozpowszechniania treści.
 • Narzędzia automatyzujące i ułatwiające wykrywanie błędów, testy generowane z pomocą algorytmów i procedur w procesach wytwarzania treści.
 • Narzędzia wspomagające komunikację, wymianę lub przesył danych w ramach zespołów tworzących treści.
 • Narzędzia i aplikacje do tworzenia innowacyjnych modeli edukacyjnych i prezentacyjnych wykorzystujących multimedia i interakcję.
 • Nowatorskie narzędzia służące zarządzaniu pracy i komunikacji interdyscyplinarnego zespołu projektowego, w tym oparte o technologie IT.
 • Nowatorskie narzędzia służące do testowania koncepcji projektowych w fazie przedprototypowej.
 • Nowatorskie narzędzia służące do prototypowania koncepcji projektowych, w pracach, których efektem końcowym jest rozwiązanie materialne i niematerialne (system, proces, organizacja, usługa) w tym z zakresu UX i IT.
 • Nowatorskich koncepcji gier adresowanych do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku i graczy,
 • Głównego modelu rozgrywki, zestawu głównych i pobocznych elementów funkcjonalności gry oraz ich połączeń i zależności.
 • Modelu komunikacji z graczem, kodu wizualnego oraz stylu wizualnego, w tym unikalnej warstwy artystycznej mającej odpowiednio oddziaływać na gracza,
 • Narzędzia i aplikacje do tworzenia innowacyjnych modeli edukacyjnych i prezentacyjnych wykorzystujących multimedia i interakcję.
 • Technologie i rozwiązania wspomagające nowatorskie formy upowszechniania treści wśród różnych grup społecznych.
 • Tworzenie nowatorskich kanałów dystrybucji treści dedykowanych różnym grupom społecznym (także grupom wykluczonym zdrowotnie, ekonomicznie, geograficznie, społecznie) w tym: inteligentne strumieniowanie treści, dostarczanie treści w czasie rzeczywistym.

Optoelektroniczne Systemy i Materiały

 • Badania właściwości optycznych powierzchni granicznych ośrodków, pomiary reflektancji (reflektancji całkowitej, zwierciadlanej i dyfuzyjnej) i transmitancji, pomiary parametrów przestrzennego rozkładu światła rozproszonego.
 • Badania mikrogeometrii powierzchni materiałów z wykorzystaniem metod opartych na rozpraszaniu światła przez powierzchnię. Metody te charakteryzują się takimi cechami, jak bezstykowy sposób pomiaru, możliwość pomiaru nawet skrajnie małych wysokości nierówności (w zakresie nanometrycznym), krótki czas pomiaru. Mogą być wykorzystywane do oceny parametrów powierzchni uzyskiwanych w różnych procesach technologicznych. W elektronice są stosowane w badaniach i kontroli podłożowych płytek krzemowych, warstw cienkich, dysków magnetycznych, podłoży szklanych i ceramicznych itp., w optyce w ocenie zwierciadeł, soczewek i innych podzespołów, również w pomiarach powierzchni bardzo gładkich elementów mechanicznych. (Krajowe Inteligentne Specjalizacje, KIS 18, cz. IV pkt 2: „Optoelektroniczna aparatura kontrolna i pomiarowa – szeroka klasa urządzeń wykorzystująca, głównie specyficzne własności promieniowania laserowego, w tym specjalistyczna aparatura pomiarowa w zakresie metrologii optycznej oraz ultraprecyzjnych pomiarów optycznych i atomowych”) (W IMM opracowano nową metodę opartą na pomiarze rozproszonego światła laserowego służącą do pomiaru chropowatości powierzchni b. gładkich)
 • Opracowanie układów opartych na ww. metodach do zastosowania w specjalistycznej aparaturze pomiarowej. Dzięki dużej szybkości i bezstykowości pomiaru układy wykorzystujące metody rozproszeniowe mogą stanowić elementy systemów monitorowania i automatycznego sterowania procesami technologicznymi. (Krajowe Inteligentne Specjalizacje, KIS 18, cz. IV pkt 1: „Rozwiązania optoelektroniczne w procesach monitorowania i adaptacyjnego sterowania procesami obróbki ze sprzężeniem optoelektronicznym”) (W IMM opracowano urządzenie Skaterometr laserowy SL01 służący do pomiarów chropowatości powierzchni w zakresie od ok. 1 do ok. 100 nm)
 • Precyzyjne pomiary mocy źródeł laserowych, w szczególności w odniesieniu do laserów pracy ciągłej, bardzo małej i małej mocy, pracujących w zakresie widzialnym i podczerwieni. (W IMM opracowano mierniki mocy lasera dla laserów pracy ciągłej pracujących w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni dla mocy do 10 mW)
 • Pomiary światła laserowego przechodzącego i rozpraszanego w ośrodku fizycznym na użytek oceny właściwości transmisyjnych i dyfuzyjnych oraz innych parametrów środowiskowych tego ośrodka (Krajowe Inteligentne Specjalizacje, KIS 18, cz. IV pkt 4: „Optoelektroniczna aparatura w systemach bezpieczeństwa: inteligentne sensory, sieci sensorów i linie zbierania i przesyłania do centrów decyzyjnych danych dotyczących zagrożeń powodziowych, atmosferycznych, pożarowych, radiologicznych, transportowych umożliwiających bieżącą kontrolę bezpieczeństwa wybranych dziedzin życia i gałęzi gospodarki”) (W IMM opracowano urządzenie Transmisometr laserowy TL01 służący do pomiarów widzialności w powietrzu atmosferycznym)